Terms And Conditions

หน้าเพจนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.benjarongthaicookery.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “สินค้า”
ขอให้ทุกท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์แล้ว ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยปริยายแล้ว

1. คุณสมบัติ และการลงทะเบียนสร้างบัญชี
เว็บไซต์นี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่านี้ คุณควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวด้วยแล้ว
ในการใช้งานบางจุดของเว็บไซต์นั้นคุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการนี้คุณตกลง
(ก) สร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
(ข) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในการสร้างบัญชี
(ค) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
(ง) รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณโดยไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณโดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ
(จ) แจ้งให้เราทราบโดยเร็วหากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ
(ฉ) รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณและยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. การบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและสัญญาการซื้อสินค้ากับเราที่ถูกกระทำโดยท่านเพื่อสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจัดส่งสินค้ากับเรา เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับเรา ให้ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าหรือรับสินค้า จะถือว่าทุกขั้นตอนดำเนินการระหว่างเรากับท่าน มีผลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านกำหนดขึ้นเองไม่ว่าจะระบุโดยรูปแบบใด และไม่ได้รับการยอมรับจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ขั้นตอนการทำสัญญา
3.1 เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ โปรดดำเนินการก่อนตกลงยืนยังส่งคำสั่งซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น
3.2 เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการแล้ว จะปรากฏราคาและค่าขนส่งตามความเหมาะสมแก่กรณี ซึ่งจะคิดในอัตราค่าเงินบาทของไทย เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจากเรา
3.3 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนแล้ว
3.4 การชำระเงินของท่านต้องชำระหรือสั่งจ่ายในนามรายละเอียดที่ระบุใน www.benjarongthaicookery.com เท่านั้น
3.5 ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อสั่งซื้อสินค้านั้น เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง และมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งเราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้ว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นหรือไม่ก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
3.6 คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบ จนกว่าจะได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อจากเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังอยู่ในสถานะของคำขอดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้
3.7 ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ตัวคำขอเอง เราจะไม่ส่งสินค้าและบริการใดๆ จนกว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน และแม้เราจะได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านช่องทางที่เราได้กำหนดไว้แล้วก็ตาม การตอบรับของเราก็มีผลเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงอื่นๆ ให้ท่านพิจารณา หรือในบางกรณี เราอาจขอให้ท่านสั่งคำสั่งซื้อให้เราใหม่อีกครั้ง
3.8 สัญญาซื้อขายจะมีผลตามกฎหมาย และเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้าและบริการให้ท่าน เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากท่านและเราได้ยอมรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น

4. การจัดส่ง
4.1 เราจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่สามารถกระทำได้ตามที่แจ้งได้ ในบางพื้นที่ โดยหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และทางเราอาจทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านหรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ
4.2 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ แต่กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราแจ้งไว้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้ ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด
4.3 เราจะจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ ขอให้ท่านแจ้งและตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นด้วย
4.4 ท่านจะต้องรับผิดชอบและรับรองว่าสินค้านั้นๆ ตรงตามความต้องการ จุดประสงค์และความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทางเราไม่อาจรับประกันในส่วนนี้ได้

5. เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ หรือนโยบายหรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการโพสต์ประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และการที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปถือเป็นการยืนยันว่าได้ยอมรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว